Pomodoro Timer

pomodoro
short break
long break
25:00
pause
autoprogress